1

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens

CEKI bvba
Kortrijkseheerweg 19a
9810 NAZARETH
BELGIE
Info@miz-mooz.be

BE0568.965.970

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van CEKI, een bvba met maatschappelijke zetel te 9810 NAZARETH, Kortrijkseheerweg 19a, BTW BE0568.965.970 , hierna 'Verkoper' biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van www.mizmooz.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de verkoper aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden verkoper niet. Verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst:

info@miz-mooz.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door verkoper. Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

U maakt uw keuze van artikel, kleur en maat via de website.

De order zal pas definitief zijn als ook de betaling van de bestelling in orde is.
Dagelijks zullen de betaalde orders worden verwerkt en minstens één maal per week worden de bestelde goederen verzonden.

Een 100% veilige online betaling dankzij de beveiligde SSL verbinding van onze partner WORLDLINE.

Verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De bestelde en betaalde goederen zullen ten laatste elke vrijdag vertrekken voor levering.
De goederen zullen worden aangeboden op het leveringsadres dat de klant heeft doorgegeven.
Bij afwezigheid zal een bericht gelaten worden met de melding van de te volgen procedure.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België aan het tarief van 10 € per zending indien je aankoop < 100€
Voor buurlanden bedraagt de transportkost 10 € per zending - Voor overige EU landen bedraagt dit 20 € per zending.

De levering gebeurt door een door de verkoper gekozen transporteur.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan verkoper.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de verkoper was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van verkoper.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van verkoper te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij verkoper.

Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de Gebruiker het recht zijn online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de Producten.


Het aangekochte Product dient onbeschadigd/niet-gedragen en in de originele onbeschadigde verpakking (geen klevers of etiketten op de schoendoos aub)voldoende gefrankeerd teruggezonden te worden naar het hieronder vermelde retouradres van de Verkoper. Hierbij dient de Gebruiker zijn IBAN nummer en BIC code, samen met de BESTELBON toe te voegen, zodat de Verkoper de terugbetaling kan uitvoeren. Enkel het werkelijk betaalde bedrag voor de schoenen (transportkosten worden nooit terugbetaald!) wordt terugbetaald en dit binnen de 30 dagen nadat de Producten op het retouradres werden ontvangen.

Retours zullen enkel worden aanvaard als ze binnen de 14 kalenderdagen na levering worden teruggestuurd (datum van levering en van terugzending zijn hiervoor geldig).

Inbreuken op onze retourvoorwaarden zullen ervoor zorgen dat de geretourneerde goederen ter uwer beschikking blijven voor ophaling en de waarde ervan niet zal worden terugbetaald.

Retouradres:

BLECKMANN BELGIË NV
Industriezone 6C
9770 KRUISEM

Deze voorwaarden van herroeping van de bestelling en het vermelde retouradres gelden enkel voor Producten aangekocht in de webshop.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant CEKI bvba, info@miz-mooz.be ,via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. DIT BINNEN MAX 2 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE GOEDEREN.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt verkoper zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De goederen weer verpakken zoals je ze hebt ontvangen is daarbij vaak essentieel zodat er tijdens het retour transport geen beschadigingen kunnen optreden. Elk papier waarmee het product is opgevuld of omwikkeld heeft wel degelijk de bedoeling om beschadigingen te voorkomen!

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden aanvaarde als geldige retour.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan CEKI bvba.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant de verkoper zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van verkoper is bereikbaar via e-mail op info@miz-mooz.be of per post op het volgende adres CEKI bvba, Kortrijkseheerweg 19a, 9810 Nazareth, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover verkoper beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt verkoper zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, BPost of anderen, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CEKI bvba, Kortrijkseheerweg 19a, 9810 Nazareth, België, info@miz-mooz.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot CEKI bvba, Kortrijkseheerweg 19a, 9810 Nazareth, België, info@mizmooz.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het spreekt voor zich dat uw persoons- en adresgegevens moeten worden doorgegeven aan onze logistieke partners die de leveringen uitvoeren in opdracht van ons.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, verkoper heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Verkoper houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via mail info@mizmooz.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Artikel 17: UNIZO e-commerce label

Verkoper heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via www.unizo.be/e-commerce.